Jian Yang

PhD Candidate

Research

  • Vehicular IoT
  • BlueNet

Education

  • B.E. in Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou China.